Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Jak zostać działkowcem

Ogrodowe porady
Ogrodowe porady sprowadzają się do materiałów, w formie plakatów, przesłanych kilka lat temu do ogrodów przez PZD. W internecie jest wiele porad na każdy temat, więc zamieszczanie ich tu sprowadzałoby się do ich powielania. W kalendarzu upraw i pielęgnacji odnośniki przy poszczególnych miesiącach prowadzą do stron PZD, gdzie sa zamieszczane bieżąco również inne porady dotyczące pielęgnacji ogrodów.

 Kalendarz upraw      Cięcie drzew i krzewów      Ochrona roślin     Co i jak Kompostować     Ustawa, statut i regulamin ogrodu     Jak zostać działkowcem    

Jak zostać działkowcem?

Nowa ustawa o rod z 13.12.2013r wprowadziła możliwość ubiegania się o użytkowanie działki bez obowiązku przynależności do Stowarzyszenia ogrodowego PZD. Należy jednak pamiętać, że nie wstępując do PZD pozbawiamy się pewnych praw przysługujących członkom PZD ( m.in. tracimy bierne i czynne prawo wyborcze, prawo uczestniczenia w walnych zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo - wyborczych, prawo uczestniczenia w działalności PZD, itp.).
Na wstępie należy również wyjaśnić, że po uzyskaniu prawa do działki , działkowiec nie staje się jej właścicielem a jedynie użytkownikiem. Własnością działkowca natomiast są wszelkie naniesienia na działce sfinansowane przez jego poprzednika, czyli zabudowa, nasadzenia, ogrodzenie i przyłącza energii i wody.

1) Wybór rodzinnego ogrodu działkowego i kontakt z władzami ogrodu.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest znalezienie ogrodu ( rejonu) znajdującego się w niedalekiej okolicy, zapewniającego możliwość nieutrudnionego dojazdu i korzystania z działki. Duże odległości, kończą się często zaniedbaniami w użytkowaniu działki i mogą być przyczyną odmowy przez Zarząd zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki.
Po wybraniu ogrodu dobrze jest skontaktować się z władzami ogrodu, czy nie posiadają wolnej działki, lub czy mają wiedzę o działkach do zbycia. Po własnym znalezieniu zbywającego dobrze jest, przed zawarciem umowy uzyskać w Zarządzie informację o stanie prawnym działki i ewentualnych zaległościach w opłatach, które nie zapłacone przechodzą na nabywcę..

2) Uzyskanie prawa do działki

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać w drodze:

1. Ustanowienia prawa do działki - dotyczy działki wolnej oraz działek w nowych ogrodach. Podstawa prawna art. 27 ustawy o ROD.
Działki wolne powstają w przypadku rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia oraz w przypadku wygaśnięcia prawa do działki po śmierci działkowca. Art. 35 ustawy o ROD.
W tym przypadku podpisywana jest umowa dzierżawy działkowej wg poniższego wzoru i nie wymagane jest poświadczenia podpisów przez notariusza.

Umowa dzierżawy działkowej.    wersja docx    wersja pdf

2. Przeniesienia prawa do działki - dotyczy przeniesienia prawa przez dotychczasowego użytkownika na nowego, odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie dwustronnej umowy. Postawa prawna art. 41 ustawy o ROD.
Działkowiec w drodze umowy przeniesienia lub darowizny może przekazać prawa i obowiązki do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej. Wzory poniżej. Umowę zawiera się w formie pisemnej, z podpisami złożonymi wobec notariusza i przez niego poświadczonymi.
Tak zawartą umowę wraz z podanym niżej wnioskiem należy przedłożyć zarządowi do zatwierdzenia, gdyż od tego zależy skuteczność przeniesienia praw. Aby umowa była ważna musi być sporządzona na piśmie, podpisy myszą być poświadczone notarialnie i musi być zatwierdzona przez zarząd ogrodu.
Stowarzyszenie ogrodowe ma dwa miesiące od złożenia wniosku na zatwierdzenie przeniesienia praw. Po upływie tego terminu następuje automatyczne przeniesienie praw do działki. W przypadku odmowy zatwierdzenia umowy przez stowarzyszenie, zarówno działkowiec jak i nabywający mogą skierować sprawę do sądu. Orzeczenie sądu zastępuje decyzję stowarzyszenia.

Umowa przeniesienia praw do działki. wersja docx wersja pdf
Umowa darowizny praw do działki. wersja docx
Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działkii  wersja docx

 3. Wstąpienia w prawo do działki -  dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca. Podstawa prawna art. 38 ust. 1 ustawy o ROD.
W razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli  małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć poniższe oświadczenie woli o przejęcie użytkowania działki, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki współmałżonka, prawo to przysługuje innym osobom bliskim. Prawo dotyczące osób bliskich wygasa z upływem 3 miesięcy od powstania, czyli 9 miesięcy od śmierci działkowca. Osoba bliska składa wniosek zamieszczony poniżej.
Wniosek taki składa również osoba bliska zmarłemu, który nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym przypadku roszczenie takie wygasa po upływie 6 miesięcy od śmierci działkowca. Z osobą bliską zarząd zawiera umowę dzierżawy działkowej zamieszczoną w pkt.1.

Ustawa działkowa określa jako osoby bliskie: małżonka działkowca, jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia.

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku. wersja docx..
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu. wersja docx.

4. Uzyskanie członkowstwa PZD
Obecnie po nabyciu praw do działki, działkowiec nie staje się automatycznie członkiem stowarzyszenia, gdyż to nie jest obowiązkowe. Aby uzyskać członkowstwo i wymienione na wstępie uprawnienia, działkowiec składa niżej zamieszczoną deklarację.

Wzór deklaracji członkowskiej. wersja docx, wersja pdf

Opłaty związane z uzyskaniem prawa użytkowania działki.

1. Opłaty na rzecz ogrodu.

Opłata inwestycyjna w wysokości 400 zł przeznaczona na utrzymanie infrastruktury ogrodu. Ustalana jest przez zarząd w kwocie jaką stanowi wartość infrastruktury (środków trwałych) przypadających na jedną działkę. Wysokość w ogrodach jest więc zależna od wyposażenia danego ogrodu. Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany działek w tym samym ogrodzie.

Wpisowe w wysokości 350 zł, ustalane przez zarząd okręgowy. Z tego 80% czyli 280 zł odprowadzane jest do okręgowego zarządu, natomiast 20% czyli 70 zł pozostaje w ogrodzie tworząc fundusz oświatowy. W ramach wpisowego działkowiec przez kolejne 12 miesięcy otrzymuje bezpłatnie na adres domowy czasopismo "Działkowiec".

2. Opłata notarialna i podatki.

Opłatę notarialną pobiera notariusz za poświadczenie podpisu na umowie przeniesienia praw do działki.
Maksymalna stawka za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach nie zawierających sum pieniężnych wynosi 20 zł.
Na umowach przeniesienia prawa do działki zawierających kwoty, maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki należnej za sporządzenie aktu notarialnego. Tak więc orientacyjnie opłata od umowy na 10 tys. wyniesie nie więcej jak 31 zł, przy 20 tys. - 51 zł, a przy 30 tys. nie więcej jak 71 zł. czyli 1/10 kwoty 710 zł. pobieranej przez notariusza przy akcie notarialnym. Ponieważ między notariuszami też istnieje konkurencja, więc należy wybierać tańszego.

Podatek od czynności cywilno prawnych to podatek w wysokości 2% od wartości podpisanej umowy. Podatek ten ciąży na kupującym, który w terminie 14 dni od podpisania umowy powinien udać się do urzędu skarbowego wypełnić deklarację Druk: PCC-3 i wpłacić podatek. Podatek ten może wpłacić każda ze stron, jednak w przypadku nie zapłacenia, urząd będzie dochodził go od kupującego, niezależnie od tego jak postanowiły strony umowy. Należy tu nadmienić, że odsetki za zwłokę wynoszą w 2015 roku 8% rocznie, a podatek przedawnia się po 5 latach, licząc od początku następnego roku po podpisaniu umowy.

Podatek dochodowy. Przynajmniej trzy izby skarbowe wypowiedziały się, że sprzedający działkę powinien to uwzględnić w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego i od osiągniętego zysku opłacić podatek. Jak dotychczas nie słyszałem, aby ktoś to robił, a urzędy tego nie dochodzą prawdopodobnie z uwagi na niewielkie kwoty i trudność w ustaleniu zysku jaki ewentualnie osiągnął sprzedający. W każdym razie sprzedający powinien utrzymywać, że sprzedał naniesienia na działce po koszcie ich wytworzenia i nie osiągnął zysku.

Podatek od spadków i darowizn. Umowa darowizny praw do działki podlega przepisom podatkowym od spadków i darowizn.
Do zapłaty tego podatku obowiązane są osoby otrzymujące darowiznę, gdy jej wartość przekracza kwotę wolną od podatku, która w 2015 roku wynosi:
9 637 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej,
7 276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej,
4 902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.
Grupa I. małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa.
Grupa II. zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony - szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża) i małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).
Grupa III, pozostali nabywcy.
Zwalnia się od podatku darowiznę dla małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą ją właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Druk: SD-Z2 ,a właściwym jest urząd skarbowy w obrębie, którego mieszka obdarowany.
Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie ostatnich 5 lat nie przekroczyła, łącznie z bieżącą darowizną, - 9 637 zł.
Nie spełnienie powyższych warunków przez osoby zwolnione, powoduje naliczenie podatku na zasadach określonych dla I grupy podatkowej.
Należy tu zauważyć, że grupa osób zwolnionych (tzw. 0) nie jest tożsama z I grupą podatkową.

Wysokość podatku w I grupie w 2015 roku wynosi: darowizna o wartości do 10 278 zł (ponad kwotę wolną) - 3%, darowizna o wartości 10 278 - 20 556 zł - 308.30 zł + 5% nadwyżki ponad kwotę 10 278 zł, darowizna o wartości ponad 20 556 zł - 822.20 zł + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Od darowizny, której wartość przekracza kwotę wolną o 30 000 zł, podatek wyniesie: 822.20 + (30 000 - 20 556) x 7% = 822.20 + 661.08 = 1483 zł.


Powrót do strony głównej

  Moje miasto i ogród działkowy - Pruszków,  stanowi trzecią część mojej witryny będącej przyczynkiem do zachowania od zapomnienia dostępnej wiedzy o naszych małych Ojczyznach.        
   Witryna stanowi mój emerycki dorobek, w tym zakresie i obejmuje:
   1. Moje strony rodzinne - Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia.
   2. Moją  familię - Sabakowie i spokrewnione rodziny.
   3. Moje miasto zamieszkania - Pruszków - moje miasto i ogród działkowy   

  Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały dotyczące strony najlepiej przesyłać bezpośrednio na: mój adres.