Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Ustawa o ogrodach i statut

Ogrodowe porady
Ogrodowe porady sprowadzają się do materiałów, w formie plakatów, przesłanych kilka lat temu do ogrodów przez PZD. W internecie jest wiele porad na każdy temat, więc zamieszczanie ich tu sprowadzałoby się do ich powielania. W kalendarzu upraw i pielęgnacji odnośniki przy poszczególnych miesiącach prowadzą do stron PZD, gdzie sa zamieszczane bieżąco również inne porady dotyczące pielęgnacji ogrodów.

 Kalendarz upraw      Cięcie drzew i krzewów     Ochrona roślin     Co i jak Kompostować     Ustawa, statut i regulamin ogrodu     Jak zostać działkowcem    

Ustawa o ogrodach, statut i regulamin.

 

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.


Co nowego w ustawie działkowej

Jedna z najdalej idących zmian dotyczy rozdzielania dotychczasowego związku pomiędzy prawem do działki a przynależnością organizacyjną. W efekcie działkowiec nie będzie musiał być członkiem jakiejkolwiek organizacji. Dlatego ustawa zapewnia działkowcom zarówno roszczenie o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego, jak i swobodę w wystąpieniu z takiego stowarzyszenia. Powyższa zmiana spowodowała potrzebę rezygnacji z przydzielania działki na mocy uchwały. Zamiast tzw. przydziału ustawa wymaga pisemnej umowy stowarzyszenia ogrodowego z działkowcem, który dzięki temu zostanie wyposażony w prawo do działki – dzierżawę działkową możliwą do ujawnienia w księdze wieczystej. Każdy działkowiec będzie mógł mieć prawo do jednej działki.
Wprowadzenie omawianej zmiany nie spowoduje konieczności zawierania nowych umów z obecnymi działkowcami, gdyż ich prawa automatycznie zaczną podlegać uchwalonej ustawie.
 
Położono również szczególny nacisk na zasady prawidłowego korzystania z działki i ogrodu. Zakazano zamieszkiwania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Unormowano też tryb postępowania w sytuacji wybudowania lub wykorzystania altany niezgodnie z przepisami. Jednocześnie jednak ustawa zrównała dopuszczalną powierzchnię wszystkich altan do 35 mkw., wychodząc naprzeciw powszechnym oczekiwaniom.
Ponadto podniesiono rangę regulaminu jako podstawowego aktu porządkowego, który będzie obowiązywał nie tylko działkowców, ale wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodu.

Najcięższe naruszenia przez działkowca będą – tak jak to było dotychczas – zagrożone sankcją pozbawienia działki. Zmieni się jednak sposób jej stosowania – ustawa wprowadza tryb wypowiadania umów z uwagi na ściśle określone przyczyny. Jednocześnie zapewniono działkowcowi możliwość zaskarżenia takiego wypowiedzenia do sądu, który – po zbadaniu sprawy – będzie mógł je podważyć i przywrócić na uprawnionego do działki.
 
Całkowitym novum jest regulacja umożliwiająca zbywanie prawa do działki. I choć rozwiązanie to nie stanowi „sprzedaży działki”, to skutek będzie podobny, gdyż nastąpi zmiana uprawnionego do działki. Warunkami mają być pisemna umowa oraz zatwierdzenie jej przez stowarzyszenie. Tylko z ważnych powodów będzie możliwa odmowa zatwierdzenia, która dodatkowo ma podlegać ocenie sądu – na skargę zainteresowanego.
 
Ustawa na nowo reguluje zasady przejmowania działki w razie rozwodu lub śmierci działkowca. Wprowadza w tym zakresie optymalne rozwiązania, które zabezpieczają interesy działkowca i jego najbliższej rodziny, ale również zapewniają stosunkowo szybkie rozwiązanie takich spraw. Dzięki temu działka nie będzie leżała odłogiem podczas rozstrzygania sporów związanych z rozwodem lub ze śmiercią działkowca.

W zakresie funkcjonowania ROD ustawa wychodzi naprzeciw zgłaszanym wnioskom i oczekiwaniom. W szczególności umożliwia gminom udzielanie dotacji celowej ogrodom na budowę lub modernizację infrastruktury, gdyby na przykład zwiększyło to dostępność społeczności lokalnej do ROD.
 
Ponadto ustawa odciąża stowarzyszenia ogrodowe od ponoszenia kosztów niektórych danin publicznych. Wprowadza ustawowe zwolnienie z opłat za pobór wód z ujęć ogrodowych, a także zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej działalności statutowej. Te rozwiązania wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów.
Zmienią się również zasady likwidacji ROD. Zwiększono uprawnienia właścicieli nieruchomości, zwłaszcza gmin. Przewidziano trzy tryby, które odmiennie określają przesłanki umożliwiające rozpoczęcie procedury likwidacji ogrodu. Jednakże w każdym z tych przypadków ustawa zachowuje gwarancje dla działkowców, a w szczególności uwzględnia odszkodowania za utraconą własność.
 
Jednocześnie wprowadzono nowe zasady regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Jest to odpowiedź na problem dotyczący blisko 14 tys. ha terenów zajętych przez ogrody, które nie mogą wykazać tytułu prawnego do gruntów. Dlatego ustawa wskazuje warunki nabywania przez stowarzyszenia ogrodowe prawa użytkowania terenów takich ROD. Dzięki temu rozwiązaniu wiele ogrodów nie ulegnie likwidacji, a tysiące działkowców zachowa swoje działki.

"Zielona Rzeczypospolita" zima 2013 - 2014.

 

STATUT Polskiego Związku Działkowców z dnia 2.07.2015 roku.

Statut uchwalony na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, złożony 3 lipca 2015 roku do KRS, został zarejestrowany w KRS 3 września 2015 roku. Wypis z KRSPrzesłany do rejestracji statut.
Statut uchwalony na XII Krajowum Zjeździe Delegatów PZD w dniu 2.07.2015 ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 9.12.2017 r  Tekst jednolity zarejestrowany w KRS a dniu 23.02.2018 roku

REGULAMIN rodzinnego ogrodu działkowego.

 Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego
stanowiący załącznik do Uchwały KR PZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku.

 Nowy regulamin rodzinnego ogrodu działkowego został uchwalony 1 października 2015 roku i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 roku.
 

Powrót do strony głównej

  Moje miasto i ogród działkowy - Pruszków,  stanowi trzecią część mojej witryny będącej przyczynkiem do zachowania od zapomnienia dostępnej wiedzy o naszych małych Ojczyznach.        
   Witryna stanowi mój emerycki dorobek, w tym zakresie i obejmuje:
   1. Moje strony rodzinne - Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia.
   2. Moją  familię - Sabakowie i spokrewnione rodziny.
   3. Moje miasto zamieszkania - Pruszków - moje miasto i ogród działkowy   

  Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały dotyczące strony najlepiej przesyłać bezpośrednio na: mój adres.